บ้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทความล่าสุด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สร้างเกมส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตัดต่อสื่อการสอน เจาะลึกวิทยาการคำนวณด้วย Python ด้วยการสอนแนวใหม่!!! มาสมัครเรียนกับเรา หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูเอิร์ธ 4.00 ได้รับทุนเรียนดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับครูเอิร์ธ นายไกรวิชญ์ จอมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2

ยินดีกับครูฟิลม์ ได้รับทุน ม.น.ข.

ครูฟิลม์ น.ส.สุพิชญา บุญประคม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักกิจการนักศึกษา ที่ได้ดำเนินการเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 —— • ด้านกีฬา •

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม